شرکت دانش بنیان تهران تیر آبان عایق (صافدم)

تیم مدیریتی صافدم

مهندس محمد باقر محمدی

مدیر عامل

خدیجه شهنازی

رییس هیات مدیره

نازگل محمدی

مدیر مالی